Studentski zbor Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru najviše je predstavničko tijelo studenata integriranog diplomskog studija farmacije i medicinske biokemije, a čine ga svi studenti upisani na navedeni studij. To je nepolitička, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija koja poštuje načelo jednakosti svih građana te svačija prava i slobode neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Osnovnu strukturu čini Predsjedništvo Studentskog zbora kojeg čine izabrani predstavnici svih godina studija sa svojim zamjenicima, a na čelu mu je Predsjednik Studentskog zbora. 

Studentski zbor punopravni je član Europske udruge studenata farmacije - EPSA (European Pharmaceutical Student Association) sa svim pravima i obvezama sukladno Statutu EPSA-e.

Studenti sudjeluju u upravljanju Fakultetom kroz Studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata Fakulteta.

Studentski zbor:

 • određuje studentske predstavnike u Fakultetsko vijeće i druga tijela Fakulteta, te sudjeluje u radu i odlučivanju tih tijela
 • bira studentske predstavnike u odgovarajuće organizacije, ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Fakultet,
 • neizravno bira studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i sudjeluje u njegovu radu i odlučivanju,
 • donosi plan i program rada Studentskog zbora,
 • imenuje studentskog pravobranitelja,
 • brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
 • predlaže nadležnim tijelima Fakulteta plan financiranja studentskih aktivnosti,
 • potiče izvannastavne aktivnosti studenata Fakulteta,
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje Pravilnika Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik Studenskog zbora i njegove izmjene i dopune
 • predlaže Fakultetskom vijeću donošenje općeg akta o proračunskim fondovima, kriterijima za natječaje te način vrednovanja studentskih programa koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti,
 • donosi opće akte Studentskog zbora, ako zakonom ili Pravilnikom Studentskog zbora nije drugačije određeno,
 • brine o promicanju biomedicinskih znanosti u društvu s posebnim naglaskom na farmaciju i medicinsku biokemiju
 • brine o slobodi i autonomiji stvaralaštva, javnosti rada, etičnosti znanstvenika i nastavnika, međunarodnim mjerilima kvalitete, povezanosti sa sustavom obrazovanja, akademskim slobodama, akademskoj samoupravi i autonomiji, otvorenosti prema javnosti i građanima, poštivanju i afirmaciji ljudskih prava i sloboda, europskoj humanističkoj i demokratskoj tradiciji, te usklađivanju s europskim sustavom visokog obrazovanja, konceptu cjeloživotnog obrazovanja
 • obavlja druge poslove od interesa za studente Fakulteta

 

Predsjedništvo Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za akdemsku godinu 2015./2016.

1.godina studija

Robert Vučina (predsjednik)

Luka Herceg (zamjenik)

2. godina studija:

Valentina Rezić (predsjednica)

Ružica Sušac (zamjenica predsjednice)

3. godina studija:

Josip Nakić (predsjednik)

Anja Zelenika (zamjenica predsjednika)

4. godina studija:

Slaven Ivančić (predsjednik)

Anamarija Vidović (zamjenica predsjednika)

5.godina studija:

Martin Kondža (predsjednik)

Ivona Tomić (zamjenica predsjednika)

 

Predsjednik Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru:

Slaven Ivančić (predsjednik)

Anamarija Vidović (zamjenica predsjednika)

Predstavnici Studentskog zbora Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u europskim i međunarodnim studentskim organizacijama:

LS za EPSA-u - Josipa Komšo

CP za IPSF - Marija Bošnjak

SEO za SEP IPSF - Maja Vrdoljak

Glavni tajnik: Ivana Matić

Blagajnik: Mahir Hubana

Koordinator za javnozdravstvene kampanje: Katarina Vila

Savjetnik za međunarodnu suradnju: Martin Kondža